Monteiro Lobato

Monteiro Lobato | Silva, Maria Leonor Alvarez. - Monteiro Lobato

Silva, Maria Leonor Alvarez.

Monografia sobre Monteiro Lobato. São Paulo, Brasiliense, 1950.