Monteiro Lobato

Monteiro Lobato | Santa Rosa, Nereide Schilaro. - Monteiro Lobato

Santa Rosa, Nereide Schilaro.

Monteiro Lobato. São Paulo, Callis, 1999. Biografias Brasileiras.